Тъговско право

  • Съдействие при водене на преговори с бизнес партньори;
  • Предоставяне на правни становища и анализи във връзка с бизнес и финансови проекти, правни аспекти на реализирането им, обезпечаване на изпълнението им;
  • Консултиране и изготвяне на необходимите документи за сключване на всички видове търговски сделки: търговска продажба, договори за дистрибуция, комисонни договори, лицензионни договори, договори за търговско представителство, договори за наем и лизинг, договори за превоз, спедиционни договори, застрахователни договори, издаване на менителнични ефекти; договори между търговци в сферата на реклама, медии, развлекателна индустрия, хотелиерски услуги, доставки на стоки и услуги в различни сфери на динамичния търговски оборот;
  • Съдействие при преговори за сключване на банкови сделки и договори за предоставяне на обезпечения;
  • Правна защита при спорове, породени от търговски сделки;
  • Процесуално представителство по търговски дела пред всички съдебни инстанции.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com