Сдружение – Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза

Неправителствени организации /НПО/ са сред основните профили бенефициери, кандидатстващи и получаващи финансирания по европейски програми и проекти.

Правният термин за НПО е юридическо лице с нестопанска цел, което най-често за целите на участие в повечето програми и проекти следва да извършва дейност в обществена полза.

Юридическите лица с нестопанска цел биват два вида- Сдружение и Фондация.

Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица. Сдружението има колективен върховен орган и управителен орган.

Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. За учредяване на фондацията приживе е необходимо актът да бъде с нотариално заверени подписи. При извършване на общественополезна дейност от Фондацията, тя трябва да има има колективен върховен орган и управителен орган съгласно чл. 39 ЗЮЛНЦ, като съответно се прилагат правилата за общото събрание и управителния съвет на Сдружение.

В настоящата статия ще изложа информация и анализ на  въпросите относно естеството и принципите на функциониране на юридическо лице с нестопанска цел-Сдружение в обществена полза, както и необходимата информация за учредяване и вписване на сдружението в Регистъра на юридическите лица  с нестопанска цел (ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията (АВ).

Обществено полезна дейност:

Разпоредбата на чл. 38 от Закона за ЮЛНЦ (ЗЮЛНЦ) дава рамка на целите, които определят дейността на едно ЮЛНЦ като обществено полезена. Съгласно цитираната разпоредба ЮЛНЦ, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за:

 • развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
 • развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
 • подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
 • защитата на човешките права или на околната среда;
 • други цели, определени със закон.

Определянето на дейността на ЮЛНЦ-Сдружение в обществена полза се извършва с Устава.

Тези ЮЛНЦ се ползват със закрилата на Държавата, която може да ги подпомага и да гинасърчава чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи.Политиката на Държавата в тази насока се осъществява посредством Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество.

Допълнителна Стопанска дейност:

 • ЮЛНЦ  могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
 • Извършването от ЮЛНЦ на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
 • ЮЛНЦ не разпределят печалба.

Особености на ЮЛНЦ, определени за осъществвяване на общественополезна дейност:

Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за ЮЛНЦ към АВ. Така, след вписването на Сдружението в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ не е възможна последваща промяна на характера на дейността и определянето й в частна полза.

Юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в частна полза.

Изискванията за минималния брой и вида на учредителите на Сдружение с общественополезна дейност са по-строги от тези за сдружение в частна полза.  

 • По отношение на Сдружението в обществена полза законът  ( чл. 19, ал.2 ЗЮЛНЦ) е поставил изрично императивното изискване, че уредители могат да бъдат най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.
 • Тоест, ако учредители са едновременно физически и юридически лица, то задължително следва да са налице 7 физически или 3 юридически лица (например 7 физически лица и едно юридическо или 3 юридически лица и няколко физически лица).

Друга съществена особеност на ЮЛНЦ с обещственополезна дейност е обстоятелството, че при прекратяване на дейността им и пристъпване към ликвидация, имущество на сдружението не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 • учредителите и настоящите и бившите членове;
 • лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 • ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 • съпрузите на лицата по първите три групи;
 • роднините на лицата от първите три групии по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 • юридическите лица, в които лицата от предходните групи са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите след приключване на производството по ликвидация, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт.

Ако имуществото не бъде предоставено съобразно описания в предходния параграф ред, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

Тоест остналото след прекратявяне на дейността на сдружението с общественополезна дейност и след приключване на производството по ликвидация имущество не може да се разпределя между учредителите/ членовете на сдружението.

Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно.

Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност  следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност има колективен върховен орган и управителен орган.

Върховен орган на сдружението е Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Общото събрание на Сдружение в общественополезна дейност

Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

Управителният съвет избира от своя състав председател.

В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ има следните правомощия:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. приема бюджета на сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13. взема и други решения, предвидени в устава.

Правата по т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Тоест, ако желаете предоставянето на по-широки правомощия на Управителния съвет, в Устава може да бъде предвидено, че правомощията на Общото събрание ще бъдат само тези, които са задължителни по закон, а именно, описаните в предходния параграф.

Всички останали правомощия на Общото събрание, които съгласно закона могат да се прехвърлят на друг орган, може да бъдат поети от Управителния съвет.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на ЮЛНЦ Сдружение с обещственополезна дейност е колективен орган, който  има следните правомощия:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;изпълнява задълженията, предвидени в устава.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ

за изготвяне на документи за учредяване и вписване на Сдружение, определено в общественополезна дейност в Регистъра на ЮЛНЦ към АВ:

 1. Целите на Сдружението (Например: да утвърждава и развива ролята и престижа на специалистите в определени научни области; да установява и развива сътрудничество с национални и международни организации; да популяризира постижения в дадени научни области; да съдейства за развитието на научни знания и интереси и за подобряване на практически умения/резултати и т.н.);
 2. Средствата за постигане на целите (Например: Кандидатстване и Усвояване на средства по европейски програми и проекти;Провеждане на конференции, семинари и обучение; Организиране на обществени комуникации; Издаване на периодични печатни издания; Усвояване на средства от спонсорства и дарения и т.н.);
 3. Предмет на допълнителната стопанска дейност, ако има такива (Например: Изнасяне на презентации, предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Сдружението срещу определено заплащане; Изработване и разпространение на материали, които спомагат за постигане на целите на Сдружението; Провеждане курсове за обучение и повишаване на квалификацията). 
 4. Идентификационни данни (три имена, ЕГН, адрес на физически лица/ име и ЕИК на юридически лица) на членовете на управителния орган и на Председателя на Управителния орган;
 5. Идентификационни данни на учредителите;
 6. Размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени, срок за внасянето им/ Членски внос/ Встъпителен членски внос ако желаете предвиждането на такива;
 7. Данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 8. Срок, за който се чуредява Сдружението, като последното може да се учреди и без определен срок;
 9. Правомощията на органите на сдружението.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com