Процесуално представителство

  • Процесуално представителство и съдействие пред всички съдебни инстанции по граждански и търговски дела;
  • Предоставяне на защита при изготвяне на съдебни спогодби с цел доброволно и бързо уреждане на съдебни спорове;
  • Проучване на дела и предоставяне на становища по тях;
  • Анализ и консултиране относно развитието на съдебното производство, правни възможности за обжалване на съдебни актове, адаптиране на предприета стратегия към нововъзникнали в хода на производството обстоятелства с оглед максимална защита интересите на клиента;
  • Представителство и защита по изпълнителни дела, изготвяне на необходимите документи за образуване и водене на изпълнителни дела, обжалване актовете на съдебния изпълнител, представителство при извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания и насочване на принудително изпълнение спрямо имуществото на длъжника;
  • Представителство пред национални и чуждестранни арбитражи съдилища и платформи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com