Несъстоятелност и ликвидация

  • Изготвяне на необходимите документи и процесуално представителство при завеждане на производство по несъстоятелност от кредитор или от длъжник;
  • Правна защита и съдействие при предявяване на вземанията на кредитори в открито производство по несъстоятелност, подаване на възражения срещу приемане /неприемане на вземания в списъците на синдика и завеждане на установителни искове относно съществуването или несъществувамето на тези вземания пред компетентния съд в хода на откритото производство по несъстоятелност;
  • Процесуално представителство при провеждане на събрания на кредиторите в открито производство по несъстоятелност;
  • Изготвяне на отменителни искове за попълване на масата на несъстоятелността срещу сделки и действия, увреждащи интересите на кредиторите и процесуално птредставителство при водене на заведените, въз основа тези искове дела;
  • Консултиране и правна защита в производство по оздравяване на предприятието на търговско дружество, за което е открито производство по несъстоятелност;
  • Изготвяне на необходимите документи и съдействие при откриване и провеждане на процедура по ликвидация на търговски дружества и на дружества с нестопанска цел, процесуално представителство във всички фази на провеждане на процедурите, разпределяне на имуществото и извършване на необходимите действия по заличване на дружествата от ТРРЮЛНЦ.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com