Дружествено право

  • Изготвяне на необходимите документи за учредяване и вписване в ТРРЮЛНЦ на търговски дружества;
  • Консултиране, изготвяне на необходимите документи и представителство пред ТРРЮЛНЦ във връзка с осъществяване и вписване на промени в обстоятелствата за търговски дружества, подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ, обявяне на актове на търговски дружества в ТРРЮЛНЦ;
  • Съдействие при оформяне на актове на органите на управление на търговски дружества за взетите решения и тяхното изпълнение.
  • Консултиране при корпоративни преструктурирания и съдействие за провеждане на процедури по преобразуване на търговски дружества: вливане, сливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, преобразуване с участие на дружества от държави – членки на Европейския Съюз, или от друга държава – страна по споразумението за Европейското Икономическо Пространство;
  • Правна помощ при учредяване на дружества с нестопанска цел- сдружения и фондации в частна и в обществена полза, консултиране относно избор на правна форма на дружеството, вписване на промени в обстоятелствата, оформяне на необходимите документи във връзка с дейността им.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com