Гражданско право

  • Консултиране при водене на преговори, изготвяне на необходимите документи, сключване и изпълнение на всички видове гражданско-правни сделки: покупко-продажба, наем, дарение, договори за поръчка, договори за изработка, заем, замяна, спогодба;
  • Предоставяне на правна защита при забава за изпълнение и неизпълнение от страна на контрагенти на задължения по сключени гражданско-правни сделки;
  • Изготвяне на пълномощни, покани, декларации, писмени изявления, уведомления и удостоверения, адвокатски писма;
  • Консултиране и съдействие при прехвърляне на вземания, встъпване в дълг, заместване в дълг, сключване на договори при условията на солидарни задължения и поръчителство, подновяване, прихващане и погасяване на задължения ;
  • Правна защита при неоснователно обогатяване, непозволено увреждане, водене на чужда работа без пълномощие и процесуално представителство по дела с този предмет.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com