Въпроси от практиката

Перемпция на изпълнително дело и Погасителна давност

В практиката нерядко се  наблюдава объркване и противоречия при приложението на институтите на перемция на производството по образувано изпълнително дело и настъпването на правните последици

Прочетете повече »

Какво включва проверката при съставяне на Констативен Нотариален акт по обстоятелствена проверка и какви са последиците от съставянето му

Чести са случаите, когато собственикът на имот не разполага с документ, удостоверяващ правото му на собственост. В тази хипотеза влизат и казусите, в които едно

Прочетете повече »

Сдружение – Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза

Неправителствени организации /НПО/ са сред основните профили бенефициери, кандидатстващи и получаващи финансирания по европейски програми и проекти. Правният термин за НПО е юридическо лице с

Прочетете повече »

Придобиване на недвижим имот чрез апорт и прехвърляне на дружествени дялове в ЕООД

Честа практика на строителните компании при сделки с построените от тях недвижими имоти е вместо чрез договор за покупко-продажба, собствеността върху даден имот да се

Прочетете повече »

Придобиване на собственост върху недвижим имот със запазено право на ползване

Обичайна практика в България е родители да прехвърлят на децата или внуците си собствеността върху притежаван от тях имот, обикновено чрез дарение или чрез покупко-родажба,

Прочетете повече »