Вещно право

  • Консултации по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, структуриране на сделките, водене на преговори;
  • Проучване правния статут на имотите, предварителни проверки за тежести или вещноправни претенции от трети лица по отношение на имотите, анализ на съпътстващите документи;
  • Изготвяне на необходимите документи за сключване на сделки с недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори във формата на нотариален акт;
  • Съдействие в правните аспекти на планиране, инвестиционно проектиране и строителство, промяна на статута на територии за целите на реализиране на инвестиционни намерения;
  • Консултиране и изготвяне на необходимата документация за учредяване на сервитути съгласно Закона за собствеността, Закон за устройство на територията и Закона за енергетиката;
  • Правна защита и съдействие при апортиране на недвижими имоти в имуществото на търговски дружества;
  • Консултиране при учредяване на обезпечения върху недвижими имоти, в това число ипотеки, особен залог върху  търговски предприятия с включени в активите недвижими имоти;
  • Процесуално представителство и съдействие по дела за защита правото на собственост и владението, искове за обявяване на предварителни договори за покупко-продажба на имоти за окончателни, искове за изкупуване на дял от съсобствен имот, съдебна делба и други дела с предмет права върху недвижими имоти;
  • Консултиране при извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давностно владение.

За връзка

Адвокат Йова Чемширова

гр. София 1618
ж.к. Манастирски Ливади-запад
Комплекс “Никми”, бл.12, офис 2

тел. 0889 522 043
имейл: office@advokat-chemshirova.com